Wirtualna czytelnia

Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu

| SZANOWNY STUDENCIE

Biblioteka Wyższej Szkoły Nauk o Zdrowiu mieści się przy ul. Jagiellońskej 4 na terenie uczelni. Została ona powołana Zarządzeniem Rektora z dniem 1 października 2007 roku. Zapraszamy do skorzystania z biblioteki i czytelni uczelnianej.

| INFORMACJE O BIBLIOTECE

Informacje o Bibliotece:
Lokal biblioteki składa się z : wypożyczalni wraz z czytelnią oraz wydzielonych stanowisk z dostępem do Internetu.
Do podstawowych zadań Biblioteki należy gromadzenie, opracowywanie i udostępnianie zbiorów na miejscu oraz wypożyczanie na zewnątrz studentom, pracownikom naukowym, prowadzenie działalności informacyjno-bibliograficznej, a także sukcesywne powiększanie księgozbioru w zależności od potrzeb.
W celu ułatwienia studentom wyszukiwanie poszczególnych pozycji, utworzony został katalog alfabetyczny i przedmiotowy książek.
Czytelnia biblioteczna mieści się w głównym budynku szkoły, na pierwszym piętrze i jest wyposażona w 30 stanowisk do pracy indywidualnej, również do pracy z komputerem, z dostępem do Internetu.
Nie odchodząc od podstawowego założenia Biblioteki jakim jest zapewnienie niezbędnego piśmiennictwa pracownikom i studentom, będziemy specjalizować się w tematyce zdrowotnej. Obok katalogu przedmiotowego,  założono również katalog czasopism. W planach mamy założenie katalogu zbiorów audiowizualnych oraz prac dyplomowych.
Biblioteka współpracuje z bibliotekami innych uczelni, prowadząc wymianę publikacji i dubletów.
§ 1
 
 I  PRZEPISY OGÓLNE
1.Biblioteka Wyższej Szkoły Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy zwana dalej: biblioteką,   działna mocy Ustawy z dnia 27 lipca         2005 Prawo o szkolnictwie wyższym,  Ustawy z dnia 27 czerwca 1997 o bibliotekach oraz Statutu Uczelni.
2.Biblioteka składa się z dwóch oddzielnych lokali: wypożyczalni oraz czytelni ze stanowiskami komputerowymi z dostępem do Internetu.
3.Osoby korzystające ze zbiorów bibliotecznych, zobowiązane są do zapoznania się  i przestrzegania niniejszego regulaminu.
 
§ 2
 
II  PODSTAWOWE ZADANIA BIBLIOTEKI
1.Gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i ochrona materiałów bibliotecznych;
2.Obsługa użytkowników, udostępnianie zbiorów, prowadzenie działalnośdoradczo – informacyjnej i edukacyjno – medialnej;
3.Opracowanie zasad korzystania przez użytkowników z bibliotecznych stanowisk komputerowych;
4.Prowadzenie dokumentacji bibliotecznej.
5.Wypożyczanie studentom niepełnosprawnym zakupionego sprzętu z dotacji celowej MNiSW na zadania związane z kształceniem studentów niepełnosprawnych.
 

§ 3

III  ZBIORY BIBLIOTEKI

1.Biblioteka gromadzi następujące zbiory:
wydawnictwa informacyjne (encyklopedie, słowniki, leksykony, mapy, atlasy);
podręczniki akademickie;
literaturę podstawową proponowana przez wykładowców wraz z podstawami programowymi poszczególnych kierunków oraz literaturę uzupełniającą, zgodną  z kierunkami kształcenia;
czasopisma zgodne z profilami nauczania;
dokumenty audiowizualne w postaci płyt CD, VCD, DVD oraz kaset video.
2.Publikacje objęte ramowym programem nauczania znajdują się  w czytelni,                                    w tzw. Księgozbiorze podręcznym. Każdy czytelnik może skorzystać z potrzebnej publikacji na miejscu lub wykonać kserokopię.

§ 4
 
IV  ZASADY WYPOŻYCZANIA ZBIORÓW BIBLIOTECZNYCH
1.Ze zbiorów biblioteki mogą korzystać studenci, wykładowcy oraz pracownicy Uczelni.
2.Każda osoba korzystająca z zasobów biblioteki ma prawo do założenia karty bibliotecznej. Zapisu studentów dokonuje      bibliotekarz, na podstawie aktualnej legitymacji studenckiej. Karta czytelnika zakładana jest automatycznie przy pierwszym  wypożyczeniu.
3.Studenci wypożyczają do domu4 pozycje książkowe, na okres 2 tygodni. Pracownicy WSNoZ maja prawo do wypożyczenia    7 publikacji w ciągu roku akademickiego.
4.Czasopisma oraz publikacje z księgozbioru podręcznego udostępniane są jedynie nai w celu skserowania. Aby wykonać    kserokopie lub wynieść książkę bądź czasopismo poza bibliotekę, czytelnik zobowiązany jest do poinformowania o takim  zamiarze bibliotekarza         i do pozostawienia na czas korzystania, legitymacji studenckiej lub innego dokumentu  tożsamości, oraz do wpisania się do zeszytu znajdującego się u bibliotekarza.
5.Wypożyczenia dokonuje bibliotekarz, po wcześniejszym wskazaniu przez czytelnika potrzebnej książki.
6.Każda osoba odpowiada za wypożyczoną książkę i jej stan fizyczny. Czytelnik przed wypożyczeniem powinien zwrócić uwagę na powierzoną mu publikację i zauważone zniszczenia zgłosić bibliotekarzowi.
7.W przypadku zgubienia bądź zniszczenia wypożyczonej książki, czytelnik odkupuje identyczną lub inną wskazaną przez bibliotekarza, o podobnej wartości.
8.Za zgubienie, zniszczenie lub przetrzymanie książki bez uprzedniegoz bibliotekarzem, student może zostać obciążony kara  finansową, o której wysokości decyduje Rada Programowa Biblioteki.
9.Czytelnik może poprosić o rezerwację potrzebnej mu publikacji z wyprzedzeniem dwutygodniowym.
10.Prace dyplomowe gromadzone w bibliotece udostępniane będą jedynie w czytelni.
11.Studenci opuszczający uczelnię zobowiązani są do przedstawienia karty obiegowej, poświadczającej zwrot książek do biblioteki.
12.Nieprzestrzeganie regulaminu biblioteki, pozbawia użytkownika prawa doz jej zasobów.
13.Studentom niepełnosprawnym wypożycza się sprzęt zakupiony z dotacji MNiSW na okres do 14 dni.
Do wypożyczenia w/wym. Sprzętu stosuje się zasady analogiczne jak przy wypożyczaniu książek (pkt. 5,6,7,8,9 i 11 niniejszego paragrafu).
 
§ 5
 
V  ORGANIZACJA I CZAS PRACY BIBLIOTEKI
1.Godziny pracy biblioteki dostosowane zostały do potrzeb studentów i sądo wiadomości ogólnej  w formie informacji na tablicy ogłoszeń, drzwiach wejściowych   do biblioteki oraz  na stronie internetowej Uczelni.
2.Zmiana godzin otwarcia uzależniona może być od zgłoszonych potrzeb czytelników.
3.W bibliotece obowiązuje cisza, zakaz używania telefonów komórkowych oraz zakaz spożywania posiłków i napojów.
4.Ewentualne zamknięcie biblioteki spowodowane inwentaryzacją lub przypadkami losowymi, będzie poprzedzone komunikatem na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej Uczelni.
 
§ 6
 
VI  OBOWIĄZKI BIBLIOTEKARZA
Do obowiązków i zadań bibliotekarza należy:
1.zamawianie, opracowywanie, katalogowanie oraz udostępnianie zasobów bibliotecznych;
2.udzielanie informacji o zgromadzonych zbiorach, w formie wykazów kwartalnych umieszczanych w gablocie i na stronie internetowej;
3.pozyskiwanie spisów literatury przedmiotowej od wykładowców;
4.gromadzenie i sukcesywne powiększanie księgozbioru zgodnie z kierunkami studiów;
5.prowadzenie przysposobienia bibliotecznego dla studentów wszystkich pierwszych semestrów;
6.prowadzenie dokumentacjiw formie statystyk i  sprawozdań z działalności               za dany rok akademicki;
7.dokonywanie selekcji księgozbioru;
8.troska o księgozbiór i estetykę pomieszczeń;
9.doskonalenie warsztatu zawodowego.
 
§ 7
 
VII  NADZÓR I OPIEKA MERYTORYCZNA
1.Nadzór bezpośredni nad działalnością biblioteki sprawują Kanclerz i Rektor Wyższej Szkoły Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy.
2.Opiekę merytoryczną sprawuje Rada Programowa Biblioteki powołana przez Rektora Uczelni.
 
§ 8
 
VIII  FINANSOWANIE DZIAŁALNOŚCI BIBLIOTEKI
1.Wydatki na bibliotekę pokrywane są z budżetu Wyższej Szkoły Nauk o Zdrowiu .
2.Wysokość wydatków ustala Kanclerz po zasięgnięciu opinii Rady Programowej Biblioteki.
3.Zbiory biblioteczne stanowić mogą dary ofiarowane przez wykładowców, studentóoraz innych darczyńców.
4.Wydatki na działalność biblioteki mogą być dotowane przez instytucje wspierające.
5.Wydawnictwa dotyczące szeroko rozumianej problematyki niepełnosprawności lub też podręczników akademickich i specjalistycznych mogą być zakupywane z dotacji MNiSW na zadania związane z kształceniem studentów niepełnosprawnych.


§ 9

 
IX  ZASADY KORZYSTANIA ZE STANOWISK KOMPUTEROWYCH W BIBLIOTECE WYŻSZEJ SZKOŁY NAUK O ZDROWIU
1.W biblioteceznajdują się 3 stanowiska z bezpłatnym dostępem do Internetu.
2.Każda osoba korzystająca z komputerów powinna wpisać się do rejestru znajdującego się        u bibliotekarza.
3.Maksymalny czas korzystania przez jedna osobę, to 1 godzina zegarowa. Jeżeli zaistnieje potrzeba dłuższego korzystania ze stanowiska, należy ten fakt zgłosić bibliotekarzowi.
4.Zabrania się wchodzenia na strony internetowe uznane za nieetyczne i wulgarne.
5.Zabrania się korzystania z czatów oraz wysyłania sms-ów. Komputery służą jedynie w celach edukacyjnych.
6.Fakt skorzystania z własnej dyskietki lub płyty CD, należy zgłosić bibliotekarzowi.
7.Każda osoba pracująca z komputerem odpowiada za niego i zobowiązana jest do zgłoszenia bibliotekarzowi jakiegokolwiek uszkodzenia sprzętu.
8.W trakcie korzystania zakazuje się dokonywania zmian w ustawieniach komputerów.
9.W przypadku niedostosowania się do powyższych zasad, bibliotekarz może zakazać korzystania z komputerów.
 
§ 10
 
1.Traci moc regulamin biblioteki Wyższej Szkoły Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy z dnia 01 października 2007r.
2.Regulamin wchodzi w życie z dniem 11.12.2013r.

| GODZINY OTWARCIA

Poniedziałek-Wtorek: nieczynne
Środa: 8.00 – 16.00
Czwartek: nieczynne
Piątek: 9:00-17:00
Sobota: 8:00-16:00
Niedziela: nieczynne

| KONTAKT

BIBLIOTEKA
Wyższej Szkoły Nauk o Zdrowiu
Jagiellońska 4,
85-067 Bydgoszcz
email: biblioteka@wsnoz.pl

 

Filia w Warszawie
Wyższej Szkoły Nauk o Zdrowiu
Miła 2
00-180 Warszawa
email: biblioteka.warszawa@wsnoz.pl

 

Filia w Łodzi
Wyższej Szkoły Nauk o Zdrowiu
Rewolucji 1905r. 65
90-221 Łódź
email: biblioteka.lodz@wsnoz.pl